Dosh Nivarak
INR: 15000.00
11 mukhi hanging
INR: 18000.00
12 Mukhi Vastu Hanging
INR: 21000.00
Kaalsarp Dosh Nivarak
INR: 42000.00
Mangal Dosh
INR: 21000.00
Narayan Kavach
INR: 155100.00
Shani Kantha
INR: 48000.00